Reglement

STAP 1 - Toelatingseisen Karvanstal

 1. Aanmelden is mogelijk indien de wagen dit jaar door jullie groep is gebouwd is, dus geen koop, huur of leenwagens.
 2. Onder de vereisten valt dat de gehele creatie getoond word, hieronder valt: spel/theater, schmink, kostuums en de complete wagen incl. spel attributen.
 3. Inschrijven kan vanaf 4 oktober 2023, hierna zal de organisatie iedere wagen persoonlijk bezoeken om de creaties te bewonderen en te beoordelen n.a.v. de regels voor de optocht van Karvanstal. Stichting Karvanstal zal a.d.h.v. deze bezoeken zijn beslissing nemen over deelname. Indien zich situaties voordoen, waarin dit reglement niet voorziet, neemt de organisatie een bindende beslissing. *

* Een inschrijving is nog géén garantie tot deelname.

STAP 2 - algemeen reglement

Inhoud algemeen reglement

Algemeen

 1. Enkel de deelnemers die ingeschreven zijn en de bijgevoegde inschrijfformulieren volledig ingevuld hebben komen in aanmerking om deel te nemen aan Karvanstal.
 2. Door hun inschrijving onderwerpen de deelnemers zich aan de bepalingen van dit reglement en erkennen zij hun verantwoordelijkheid voor alle gevolgen die zich kunnen voordoen ingevolge de niet-naleving van dit reglement.
 3. De deelnemers aan de optocht verbinden zich ertoe de richtlijnen op te volgen die hen gegeven worden door de organisatie of door de organisatie aangestelde personen, als ook de richtlijnen gegeven door de politie en veiligheidsbeambte.
 4. De organisatie, Karvanstal behoudt zich het recht om: A. In alle gevallen die niet voorzien zijn in de reglement, na de betrokkenen te hebben gehoord een oordeel te vellen. B. Tot op het laatste ogenblik de deelnemers uit de optocht te weren die geacht worden niet te hebben voldaan aan de bepalingen van dit reglement, of indien zij niet beantwoorden aan de waardigheid van een carnavalsoptocht. Er zal dan tevens geen vergoeding worden uitbetaald.
 5.  Om te kunnen deelnemen aan de optocht dient de deelnemer aanwezig te zijn op het vooraf besproken tijdstip, op de aangeduide plaats voorzien van startnummer. De deelnemer die zich te laat opstelt op de toegewezen plaats van de optocht zal slechts aanspraak kunnen maken op een gedeelte van de toegewezen vergoeding, behalve bij overmacht of ongeval. De deelnemers dienen uiterlijk om 13.30 uur vertrek klaar te zijn.
 6. De carnavalsoptocht vertrekt behoudens uitzonderlijke afwijkingen stipt om 14.00 uur.
 7. Elke vorm van stoffelijke of lichamelijke schade, voortvloeiend uit het niet naleven van het reglement zal onherroepelijk verhaald worden op de groepsverantwoordelijke. Karvanstal wijst elke verantwoordelijkheid af.
 8. Als de deelnemende wagen op de betreffende dag afwezig is zal het bedrag dat de organisator aan de groep moest uitbetalen niet uitbetaald worden.
 9. Wanneer in dit reglement sprake is van de groepsverantwoordelijke, dan slaat dit wel degelijk op de contactpersoon wiens naam voorkomt op het inschrijvingsformulier.
 10. De deelnamevergoeding zal door de organisatie, Karvanstal, binnen 14 dagen na de optocht uitbetaald worden.
 11. Door deelname aan de optocht worden alle auteursrechten, in welke vorm dan ook, overgedragen aan de organisatie Karvanstal.
 12. Iedere deelnemer wordt geacht WA-verzekerd te zijn, anders is deelname op eigen risico.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie Karvanstal.

Deelnemende wagens

 1. Er wordt 0-tolerantie gehanteerd voor chauffeurs i.v.m. alcohol gebruik. De organisatie heeft het recht bij dronkenschap, in overleg met de politie, de bestuurder van de wagen uit de optocht te halen. De groepsverantwoordelijke is hiervoor persoonlijk verantwoordelijk en dient hier permanent en nauwlettend op toe te zien zo niet zal de groep meteen alle rechten op verdere deelname en vergoedingen verliezen. Controle van de chauffeurs op alcohol is voor, tijdens en na de optocht mogelijk.
 2. De groepen die met een voertuig deelnemen, verbinden zich ertoe steeds een schriftelijk bewijs van de verzekeringsmaatschappij bij zich te hebben.
 3.  Alle bestuurders van motorische voertuigen dienen een geldig rijbewijs te hebben.
 4. Reclame op de wagens is niet toegestaan.
 5. Afmetingen | Breedte & lengte: de wagen moet over een haakse bocht met een wegbreedte van 6 tot 7 meter kunnen maken. Dit is dus aan jullie of de desbetreffende wagen aan deze eisen kan voldoen. Hoogte: wij adviseren een veilige hoogte van ongeveer 8 meter.
 6. De wagens moeten voldoen aan deze eisen en worden gecontroleerd:
  A. Bij het niet verder kunnen trekken moet aan de daarop volgende deelnemer direct doorgang gegeven worden. Wagens dienen voorzien te zijn van een trekoog of aankoppelpunt (trekhaak met ketting), zowel aan de voor- als achterzijde. Tevens dient op iedere wagen een trek- of duwstang aanwezig te zijn, zodat indien nodig een snelle aankoppeling met de reservetrekker kan plaatsvinden.
  B. Op elke wagen moet minstens één gekeurde brandblusser van minstens 6KG aanwezig zijn met keurmerk.
  C. Stroomaggregaten:
  – Moeten stevig en veilig gemonteerd worden
  – In voldoende verluchte ruimtes geplaatst worden
  – Mag er geen brandbaar materiaal ter hoogte van de hittebron worden geplaatst
  – Gaat de uitlaat rechtstreeks naar buiten toe
  – Wordt er hier geen brandstof voor opgeslagen
  – Mag deze niet worden bijgevuld tijdens de optocht
  – Gevuld zijn van brandstof voor de optocht

Optocht

 1. In geval van overmacht (bijv. uitzonderlijke weersomstandigheden) kan de optocht volledig afgelast worden of stilgelegd worden. In voorkomend geval vervalt het inschrijvingsformulier en is er geen aanspraak tot vergoeding.
 2.  Iedere deelnemer wordt vriendelijk verzocht ervoor te zorgen dat men goed aangesloten blijft tijdens het trekken van de optocht zodat er geen grote gaten ontstaan. Indien mogelijk kunnen er “korte” acts uitgevoerd worden. Er mogen echter geen acts uitgevoerd worden die vertraging of stilstand van de optocht tot gevolg hebben. Wij verwachten hierin van iedereen volledige medewerking!
 3. Alcohol houdende dranken mogen tijdens de optocht niet aanwezig zijn in de deelnemende groep. De organisatie heeft het recht bij dronkenschap deelnemers van de groep uit de optocht te halen.
 4. De wagen dient zo gemaakt te zijn dat deelnemers op de wagen geen gevaar lopen bij plotselinge manoeuvres. Hij/zij dient zich daarbij goed te zekeren, of een veiligheidsriem of –tuigje te dragen, zodat er geen ongeluk plaats kan vinden.
 5. Tijdens de optocht gebruikte confetti dient te zijn vervaardigd van organisch afbreekbare materialen.
 6. Geen gebruik van open vuur.
 7. Aanwijzingen van de organisatie, burgemeester, politie, brandweer dienen altijd direct te worden opgevolgd.
 8. We zullen er samen voor moeten zorgen dat het ontbinden na de optocht goed verloopt.  Iedereen moet doortrekken bij de kruising Boerenkamplaan/Coöperatiestraat en in samenwerking met de organisatie naar de juiste afbreeklocatie gaan